Vi passer godt på dit privatliv - noget om databeskyttelse

Dette dokument er tænkt som en lettere tilgængelig udgave af vores samlede privatlivs- og databeskyttelsespolitik.
Vi passer godt på alle dine private oplysninger, og vi respekterer selvfølgelig, hvis du ikke længere vil modtage materiale fra os eller trække et samtykke tilbage.

Vi bestræber os på at være gennemskuelige i forhold til, hvilke oplysninger, som vi er i besiddelse af og hvad vi gør med dem. Vi gør i den forbindelse opmærksom på de generelle rettigheder, men har som registreret:

 • Retten til at modtage oplysninger om en behandling af personoplysninger
 • Retten til at få indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget
 • Retten til at få sine personoplysninger slettet
 • Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser
 • Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet)

 1. 1.Baggrund og hvem du kan kontakte - de dataansvarlige

Hertha Bofællesskaber & Værksteder er bofællesskab og beskyttet beskæftigelse for udviklingshæmmede under §85 og §103.

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU - Databeskyttelsesforordningen.

Hertha Bofællesskaber & Værksteder er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.

Hertha Bofællesskaber & Værksteder har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver.

Vi finder, at er det vigtigt gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede at medvirke til, at der er tillid til vores ydelser og administration. Derfor vil vi ikke alene overholde lov- og myndighedskrav, men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af personoplysninger for beboere, medarbejdere, forældre, pårørende, kommuner og andre samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede personoplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige personoplysninger, sletning af personoplysninger eller retten til begrænsning af behandling af personoplysninger, skal du rette henvendelse til de dataansvarlige:

Rasmus Aagaard

Landsbyvænget 2a, 8684 Galten

Tlf. 3840 3401

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nedenfor kan du læse lidt mere om de personoplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og om dine rettigheder

 1. 2.Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke

Vi registrerer og behandler kun personoplysninger om dig og dine pårørende, som er nødvendige.
Personoplysninger, som Hertha Bofællesskaber & Værksteder er i besiddelse af, opbevares og behandles til brug for administration, ydelse af praktisk personlig hjælp og pleje, behandlingsmæssige årsager og beboeres sikkerhed samt for at kunne levere den ydelse, som handlekommuner har visiteret til.

 

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke

Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger og vores vedtagne tekster om artikel 13-oplysningspligt: se Link til oplysningspligt artikel 13.

Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.

Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit ophold i Hertha Bofællesskaber & Værksteder, at vi har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for institutionens opfyldelse af en kontrakt med kommunen om dit ophold og behandling eller beskæftigelse.

De kategorier af personoplysninger, som Hertha Bofællesskaber & Værksteder behandler

Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som: CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, m.v.

Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig, især med hensyn til helbredsoplysninger.

Derimod registrerer vi normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at vi registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for dit ophold på hos os og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Hertha Bofællesskaber & Værksteder videregiver ikke dine personoplysninger til andre med mindre du eller en eventuel værge har givet samtykke, eller hvis vi er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne.

 1. 3.Indsigt i egne oplysninger

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, som vi registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre beboere eller medarbejdere i Hertha Bofællesskaber & Værksteder.

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten skal du rette henvendelse til vores kontaktperson for personoplysninger som du kan se kontaktoplysningerne på ovenfor.

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned og oplysningerne udleveres normalt gratis.

Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger eller vi kan afvise at efterkomme din anmodning.

 1. 4.Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger bl.a. medens de undersøges.

For en god ordens skyld informerer vi dig om, at vi ikke benytter os af automatiske individuelle afgørelser herunder profilering.

 1. 5.Sletning af Personoplysninger

Hertha Bofællesskaber & Værksteder opbevarer kun oplysninger om dig så længe det er nødvendigt.

Oplysningerne om dig bevares således under hele dit ophold.

Når du ikke længere har ophold på Hertha Bofællesskaber & Værksteder opbevarer vi dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i 5 år efter at du har forladt Hertha Bofællesskaber & Værksteder, med mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel, hvis der er rejst krav over for Hertha Bofællesskaber & Værksteder, hvor oplysningerne kan have betydning for sagen.

I forbindelse med visitation til Hertha Bofællesskaber & Værksteder modtager vi personoplysninger. Hvis du alligevel ikke bliver optaget hos os, vil alle personoplysninger vi har modtaget, blive slettet efter senest 6 måneder.

 1. 6.Datasikkerhed

Hertha Bofællesskaber & Værksteder overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at institutionen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.

Sikkerhedsbestemmelserne er fastlagt i vores overordnede databeskyttelsespolitik, som du kan finde her på hjemmesiden her: Link til Databeskyttelsespolitik

 1. 7.Klagevejledning

Ønsker du at klage over Hertha Bofællesskaber & Værksteders behandling af dine personoplysninger kan du fremsende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Telefon 33 19 32 00.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage.