Bœredygtighed

I Hertha Levefællesskab tilstræber vi bæredygtighed på alle niveauer. At tænke i bæredygtighed er i økologisk forstand efterhånden blevet alment anerkendt. I Hertha Levefællesskab ønsker vi at supplere begrebet ’bæredygtighed’ med en social dimension, og social bæredygtighed har været en grundtanke siden initiativets start.

Det er vores grundsyn, at mennesket er det overordnede væsen i jordens liv – så at sige jordens formål. Omsorgen og plejen af vores livsgrundlag – jorden og alle dens levende væsener – er helt i hænderne på menneskeheden. I samspil med det naturgivne grundlag må vi skabe samfund, som er baseret på solidaritet og accept af alle mennesker. Et bæredygtigt samfund må således hele tiden arbejde på at integrere alle. En kultur må sige ja til sine gamle for ikke at miste visdommen, erfaringen og ikke mindst døden som positive elementer. Den må kendes ved sine udviklingshæmmede, for at omsorg, selvopdragelse og menneskelig varme stadig kan være begreber med et reelt indhold. Den må anse sine unge som en udfordring og et potentiale for at opretholde idealer og lysten til at eksperimentere.

Alle grupper i samfundet har noget at give til helheden og kan derfor ikke undværes, hvis ikke samfundet skal komme ud af balance. Derfor kan et samfunds kvalitet også måles på dets evne til at tage vare på sine svage grupper.

- i det praktiske felt

Vi lægger vægt på byggeøkologiske tiltag, og alle byggeprojekter godkendes af Fællesledelsen bl.a. for at tilgodese dette. Indtil nu er det lykkedes at realisere et byggeøkologisk ideal inden for maling (silikatmaling, linoliemaling og "slamfarver"), isolering (papiruld, halm) og opvarmning (masseovne, brændeovne og solfangere). Herudover findes halmhuse på fundament af muslingeskaller og med lergulve indendørs. Enkelte har etableret anlæg til genbrug af opsamlet regnvand.

Ud over byggeøkologien lægger vi også vægt på bygningernes æstetiske udtryk og indbyrdes sammenhæng, og de fleste bygninger er inspireret af Rudolf Steiners impulser til en organisk og levende arkitektur.

Vi lægger stor vægt på plejen og udformningen af vores fælles arealer som en del af helheden.

Som helhed er Levefællesskabets fysiske udtryk ligeledes tænkt i en organisk sammenhæng, og vi lægger stor vægt på plejen og udformningen af vores fælles arealer som en del af helheden. Også her er det vores virkelighed at arbejde med en dynamisk fremgangsmåde, der tilstræber at finde en balance mellem den enkeltes og helhedens behov. Inden for det private byggeri forsøger vi derfor i vid udstrækning at imødekomme den enkelte Hertha-borgers visioner og ideer til egen bolig.

I gartneri og landbrug praktiseres den biodynamiske metode, som lever op til tanken om økologisk bæredygtighed samt tilfører denne tanke ekstra dimensioner.