Vejanlœg

'Grønt forsamlingshus' - liv mellem husene

Landsbyens overordnede plan er udlagt efter et princip om udsigt for så mange som muligt, adgang til grønne fællesarealer og samlende torvedannelser ved de fælles bygninger. Veje og stier er et sammenbindende element i bebyggelsesplanen. Fra ankomstvejen i vest – Engvej – kan kørende og gående trafikanter bevæge sig ind i området ad det blødt kurvede vejforløb.

Trafiksikkerhed: I dag består vejen – Landsbyvænget - af stabilgrus i en ikke særligt god stand. Det er en hullet og ujævn overflade, som kan være vanskelig at forcere - specielt hvis man er kørestolsbruger eller på anden måde bevægelseshæmmet. Et andet trafiksikkerhedsmæssigt aspekt er, at der ikke er adskillelse af bløde og hårde trafikanter. En markering i vejfladen ville afhjælpe problemet.

Byrum: Hertha Levefællesskab består af en varieret bebyggelse: énfamilie boliger, tæt-lav bebyggelse, etagebyggeri, bofællesskaber, fælleshus, gartneri- og landbrugsbygninger.

Bofællesskaberne Herthahus, Burishus med kommende udvidelse, vil være placeret i umiddelbar nærhed af hinanden. Herved skabes et centralt byrum, som bliver Levefællesskabets byplanmæssige omdrejningspunkt. Øst herfor ligger fælleshuset/kulturhuset. Med en kommende udvidelse vil det også her være naturligt med en pladsdannelse.

Belægninger: For at bevare Herthas landlige stemning tænkes vejanlægget fortsat som stabilgrusbelagte flader, dog i forbedret teknisk kvalitet. Størsteparten af vejarealet bliver hermed holdt åbent for nedsivning af overfladevand. Kørearealerne indrammes af forhøjede betonstensbelagte torve og fortove, som i randzoner forstærkes og indrammes med brosten og chaussesten.